Blodfortynnende og andre legemidler

Av og til må man endre dose eller stoppe med medisiner før endoskopiske undersøkelser. Det er viktig at du informerer legen om hvilke medisiner du bruker. 

Foto: One.com

Legemidler og endoskopi


De fleste legemidler kan tas som vanlig med litt vann frem til 2 timer før undersøkelsen. Det er noen få unntak, spesielt gjelder dette blodfortynnende legemidler og legemidler mot diabetes/sukkersyke. Hvis du bruker legemidler ber vi deg lese denne siden nøye. NB - VIKTIG INFORMASJON OM BLODFORTYNNENDE LEGEMIDLER:


Medikamenter som hemmer blodplater og koagulasjonssystemet er viktig for å forebygge blodpropp. Samtidig øker blødningsfaren noe ved bruk av slike legemidler, spesielt hvis man tar vevsprøver eller fjerner polypper > 1 cm ved endoskopisk undersøkelse.


Man må derfor gjøre en individuell vurdering, spesielt gjelder dette pasienter som siste 6 måneder har hatt blodpropp, hjerteinfarkt, stentet blodårer i hjertet, innsatt kunstig hjerteklaff, hatt hjerneslag eller drypp - hvor det kan være farlig å stoppe med blodfortynnende behandling. Vi ber deg diskutere dette med fastlegen din. 


Vi ber alle pasienter vennligst om å ta med en oppdatert liste over faste medisiner når de kommer til undersøkelse og behandling hos oss. 

Vi tilbyr beroligende og smertestillende legemidler ved behov


Både gastroskopi og koloskopi kan være ubehagelige undersøkelser. Nasjonale tall viser at 10-20% av pasientene opplever sterke smerter ved koloskopi, spesielt gjelder dette kvinner. Vi tilbyr sterke beroligende og smertestillende legemidler som gis rett i blodet og derfor virker umiddelbart. Vi kan gi dette før undersøkelsen starter eller underveis om det skulle være behov eller ønsket. Du trenger ikke gi oss beskjed på forhånd. Du bør ha noen som kan følge deg hjem etterpå, og du kan ikke kjøre bil, arbeide eller benytte farlige redskaper eller maskiner undersøkelsesdagen.

ANTIKOAGULASJON

Klexane, Fragmin, Marevan, Eliquis, Pradaxa, Lixiana, Xarelto


Lavmolekylært heparin

Er legemidlene Klexane og Fragmin som begge er sprøyter. Siste dose tas kvelden før undersøkelsen (senest 12 timer før undersøkelsen).


Vitamin K hemmer

Er legemidlet Marevan. Brukes vanligvis for å forebygge blodpropp ved følgende tilstander: - mekanisk hjerteklaff

- atrieflimmer

- tidligere blodpropp


Ved koloskopi anbefaler vi at du slutter med Marevan 5 dager før undersøkelsen, og at du kontrollerer PT-INR hos fastlegen din dagen før undersøkelsen. PT-INR bør da være < 1.5. NB! Dersom du har mekanisk hjerteklaff bør du henvises til sykehus for å få gjort undersøkelsen.


Ved gastroskopi trenger du ikke slutte med Marevan så lenge PT-INR er innenfor terapeutisk område (2,0-3,0).


Andre typer antikoagulasjon

Er legemidlene Pradaxa, Xarelto, Eliquis og Lixiana.


Ved koloskopi inntas siste dose 72 timer før undersøkelsen. Dersom du har nyresvikt (GFR < 50) bør siste dose tas 5 dager før koloskopi.


Ved gastroskopi skal du ta siste dose dagen før undersøkelsen.  


NÅR STARTE OPP IGJEN?

De fleste kan og bør starte med legemidlet umiddelbart etter undersøkelsen, men her må man gjøre en individuell vurdering. Du får beskjed om dette etter undersøkelsen.


Noen vil få beskjed om å vente 2-3 døgn før oppstart. 


BLODPLATEHEMMERE

Albyl-E (acetylsalisylsyre), Persantin/Persantin retard/Asasantin/Diprasorin, Plavix (clopidogrel),Efient (prasugrel), Brilique (ticagrelor).


Acetylsalisylsyre

Er legemidlene Albyl-E og Acetylsalisylsyre enterotablett. Disse legemidlene skal du fortsette med som vanlig frem til undersøkelsen. 


Dipyridamol

Er legemidlene Persantin, Persantin retard og Asasantin retard/Diprasorin(kombinasjonspreparat med acetylsalisylsyre og dipyridamol). Det er i dag sjeldent at man bruker dipyridamol alene, de fleste bruker kombinasjonspreparater.


Ved koloskopi anbefaler vi at du slutter med Asasantin retard/Diprasorin 3 dager før undersøkelsen, og kun bruker acetylsalisylsyre (f.eks. Albyl-E).


Ved gastroskopi kan du fortsette med legemidlet som vanlig om du ikke har fått beskjed om annet.


Andre platehemmere

  • Plavix/clopidogrel (hemmer

    P2Y12): Skal ikke tas siste 5 dager før koloskopi

  • Efient/prasugrel (hemmer P2Y12): Skal ikke tas siste 7 dager før koloskopi
  • Brilique/ticagrelor
  • (hemmer P2Y12): Skal ikke tas siste 5 dager før koloskopi


Ved gastroskopi kan clopidogrel, prasugrel og ticagrelor tas som vanlig dagene før undersøkelsen, også sammen med acetylsalisylsyre.


NÅR STARTE OPP IGJEN?


De fleste kan og bør starte med legemidlet umiddelbart etter undersøkelsen, men her må man gjøre en individuell vurdering. Clopidogrel startes vanligvis dagen etter undersøkelsen. Ved stor blødningsfare bør man vente til 2-3 døgn etter undersøkelsen, spesielt gjelder dette ticagrelor og prasugrel.  


ANDRE LEGEMIDLER


De fleste andre legemidler kan tas med litt vann inntil 2 timer før undersøkelse med gastroskopi


Under tømmingen til koloskopi vil opptaket av legemidler bli uforutsigbart, så vi anbefaler at du tar tabletter 2 timer før du begynner å tømme tarmen, eller to timer etter at tarmtømmingen er ferdig. Det er viktig at du slutter med jerntabletter og Imodium/loperamid en uke før planlagt undersøkelse.


Pasienter med diabetes vil vanligvis få time tidlig på dagen for å unngå langvarig faste. Dersom du bruker medisiner mot din diabetes, så må du ta noen forholdsregler når du skal tømme tarmen til tykktarmsundersøkelse.


Vi ber deg klikke her for mer informasjon om dette. Dersom du har svært vanskelig regulerbart blodsukker, bør du i stedet henvises for tarmtømming og undersøkelse ved nærmeste sykehus.


Vi ber deg ellers begrense bruken av såkalt NSAIDS-medisiner uken før undersøkelsen hos oss (f.eks. Ibux, Naproxen, Brexidol, Diclofentac, Celebra, Arcoxia).


Ta kontakt med din fastlege om du har spørsmål om dine medisiner. 

Kilde: ESGE.


Sist oppdatert: 25.04.21