Fastlegen

INFORMASJON TIL HENVISER


Telemark Endoskopiklinikk mottar kun elektroniske henvisninger via Norsk Helsenett.  Henvisningene vurderes fortløpende, vanligvis i løpet av 1-2 virkedager. Vi etterstreber korte ventelister. 


Telemark Endoskopiklinikk tilbyr i all hovedsak endoskopisk utredning og behandling. Normaltariffen gir klare føringer for hva slags utredning og behandling vi kan tilby.


På nåværende tidspunkt kan vi ikke tilby oppfølging eller utredning av lever, galle- eller pancreassykdommer. Vil tilbyr heller ikke utredning med pH-måling eller øsofagusmanometri. Vi anlegger eller bytter ikke PEG, vi ligerer ikke øsofagusvaricer, og på nåvære tidspunkt tilbyr vi ikke blokking av strikturer. Vi har ingen mulighet til APC-behandling av angiodysplasier. Pasienter med korttarmssyndrom eller ernæringssvikt bør henvises sykehus (for vurdering i tverrfaglig team med klinisk ernæringsfysiolog).


Pasienter med kjent IBD kan henvises til endoskopiske undersøkelser. Vi har ikke mulighet til å følge opp pasienter med IBD som allerede behandles med immunmodulerende legemidler eller biologiske legemidler. Slike pasienter må følges opp på sykehus siden det er nødvendig med tverrfaglig tilnærming i behandlingen og oppfølgingen. 


På grunn av stor pågang av søknader om endoskopiske undersøkelser, så vil vi fremover ha svært begrenset kapasitet til å ta i mot pasienter med kjent IBS for samtalevurdering. 


Vi ber om at pasienter med betydelig komorbiditet eller høy alder vurderes henvist sykehuspoliklinikk for endoskopisk utredning. Dette av pasientsikkerhetsmessige årsaker.


Individuelle unntak kan gjøres, men følgende pasienter bør vurderes for henvisning til sykehus:


- alvorlig hjertesykdom (hjerteinfarkt siste 2 måneder, ustabil angina pectoris eller ukompensert hjertesvikt, mekaniske hjerteventiler)

- alvorlig lungesykdom med funksjonssvikt (alvorlig KOLS, alvorlig astma, alvorlig lungefibrose)

- alvorlig nevrologisk sykdom

- ustabil insulinkrevende diabetes mellitus

- smitteførende pasienter (hepatitt B/C, HIV/AIDS, tuberkulose, c.difficile, ESBL, MRSA, VRE)

- gravide


Telemark Endoskopiklinikk AS ønsker å være en god samarbeidspartner for fastleger og helseforetak i regionen. Ta kontakt dersom du har noen spørsmål, eller savner et tilbud til dine pasienter. 

Foto: One.com 

Tilbakemelding og oppfølging etter undersøkelse


Pasientene informeres muntlig og skriftlig om resultatet av undersøkelsen. Dersom det ble tatt biopsier eller polypper ble fjernet, så vil henvisende lege og fastlegen få beskjed om histologisvar, og behov for eventuelt videre oppfølging eller utredning. Ved funn som tilsier behov for endoskopisk kontroll innen rimelig tid, så vil vi sette pasienten på venteliste for kontroll ved Telemark Endoskopiklinikk i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer. Fastlegen trenger ikke passe på dette. Ved behov for supplerende diagnostikk, f.eks. radiologisk utredning, avføringsprøver eller henvisning til annen spesialist eller sykehus - så vil vi fra tid til annen be fastlegen om å hjelpe oss med dette.

Forberedelser til undersøkelser og bruk av blodfortynnende legemidler 


Klikk på linken under for mer informasjon.